15 دی 1394 - 09:46

قرارداد سفیر ریل آسیا

نمایندگان محترم قطار

لطفا دریافت فایل قرارداد سفیر ریل آسیا از لینک زیر اقدام و پس از مهر و امضا به این نمایندگی کل ارسال فرمایید.

 

دانلود فایل قرارداد